ปิดรับสมัครวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม

สำหรับครัวเรือนที่ได้รับการยกเว้นภาษีท้องถิ่นประจำปี 2023 จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เช่น ค่าไฟฟ้า, ค่าแก๊ส, สินค้าบริโภค ฯลฯ ที่มีการปรับราคาขึ้นสูงของเมืองโอซาก้า
(ครัวเรือนละ 30,000 เยน)

มอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการปรับราคาขึ้นสูงของค่าครองชีพ เช่น ค่าไฟฟ้า, ค่าแก๊ส, สินค้าอุปโภค ฯลฯ และส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเป็นอย่างมาก จำนวนครัวเรือนละ 30,000 เยน

สำหรับครัวเรือนที่ได้รับการยกเว้นภาษีท้องถิ่นประจำปี 2023

เมืองโอซาก้าจะดำเนินการจัดส่ง "ใบแจ้งรายละเอียดการได้รับเงินช่วยเหลือ"

 • (1)ในวันพฤหัสบดีที่ 20, วันศุกร์ที่ 21 กรกฏาคม 2023
  จัดส่ง “ใบแจ้งเงินช่วยเหลือ” เรียบร้อยแล้ว

  (1) กำหนดการณ์ในการจ่ายเงินช่วยเหลือให้แก่

  จ่ายเงินช่วยเหลือครบแล้วเมื่อกลางเดือนสิงหาคม 2023

 • (2)ดำเนินการจัดส่ง "ใบยืนยัน"
  "จดหมายยืนยัน" ถูกส่งไปแล้ว

  (2) หลังจากที่ได้รับการตอบกลับ "ใบยืนยัน"

  จากครัวเรือนที่ได้ส่ง "ใบยืนยัน" ไปให้แล้วนั้น คาดว่าจะดำเนินการส่งเงินช่วยเหลือให้ภายในระยะเวลาประมาณ 1 เดือน

* ในกรณีที่เป็นครัวเรือนที่เข้าข่ายได้รับการยกเว้นภาษีท้องถิ่นแต่ไม่ได้รับ "ใบแจ้งรายละเอียดการได้รับเงินช่วยเหลือ" หรือ "ใบยืนยัน" อาจจำเป็นต้องดำเนินการยื่นคำร้อง

สำหรับเงินช่วยเหลือ

ครัวเรือนที่เข้าข่ายได้รับเงินช่วยเหลือ

สำหรับครัวเรือนที่ได้ลงทะเบียนผู้อยู่อาศัยเมืองโอซาก้า ณ วันที่ 1มิถุนายน 2023 และสมาชิกทุกคนในครอบครัวได้รับการยกเว้นภาษีท้องถิ่นพื้นฐานต่อหัวประจำปี 2023

ผู้ที่เข้าข่ายได้รับเงินช่วยเหลือ (ผู้ที่มีสิทธิได้รับเงิน)

เจ้าของบ้านของครัวเรือนที่เข้าข่ายได้รับเงินช่วยเหลือ

จำนวนเงินช่วยเหลือ

ครัวเรือนละ 30,000 เยน

ขั้นตอนการรับเงินช่วยเหลือปิดรับสมัครวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม

สำหรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เช่น ค่าไฟฟ้า, ค่าแก๊ส, สินค้าอุปโภค ฯลฯ ที่มีการปรับตัวขึ้นสูงของเมืองโอซาก้า (จากนี้ไปจะเรียกว่า "เงินช่วยเหลือ" ) นั้น ทางเมืองโอซาก้าจะเป็นผู้ดำเนินการส่ง "ใบแจ้งรายละเอียดเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เช่น ค่าไฟฟ้า, ค่าแก๊ส, สินค้าอุปโภค ฯลฯ ที่มีการปรับราคาขึ้นสูงของเมืองโอซาก้า" (จากนี้ไปจะเรียกว่า "ใบแจ้งเงินช่วยเหลือ") และ "ใบยืนยันเงื่อนไขการรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เช่น ค่าไฟฟ้า, ค่าแก๊ส, สินค้าอุปโภค ฯลฯ ที่มีการปรับราคาขึ้นสูงของเมืองโอซาก้า" (จากนี้ไปจะเรียกว่า "ใบยืนยัน") ให้กับเจ้าบ้านของครัวเรือนที่ได้รับการตรวจสอบยืนยันแล้วว่าเป็นครัวเรือนที่ได้รับการยกเว้นภาษีท้องถิ่นพื้นฐานต่อหัวประจำปี 2023 ทุกครัวเรือนที่เข้าข่ายได้รับเงินช่วยเหลือนี้

(หมายเหตุ) "ใบแจ้งเงินช่วยเหลือ" และ "ใบยืนยัน" นี้จะถูกส่งไปยังที่อยู่ที่ลงทะเบียนไว้ในบัตรทะเบียนผู้อยู่อาศัยเมืองโอซาก้า ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2023 ดังนั้นสำหรับท่านที่มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ เช่น ย้ายที่อยู่อาศัย ขอให้ท่านส่งใบแจ้งย้ายที่อยู่ให้ทางไปรษณีย์ด้วย

 • ① ครัวเรือนที่ได้รับ "ใบแจ้งเงินช่วยเหลือ" (ซองจดหมายสีฟ้า)

  ครัวเรือนที่ได้รับ
  วันที่จัดส่ง ระยะเวลาที่มอบเงินช่วยเหลือ ขั้นตอนการรับเงินช่วยเหลือ

  วันพฤหัสบดี ที่ 20 และ วันศุกร์ ที่ 21 กรกฎาคม 2023
  (จัดส่งแล้ว)

  กลางเดือนสิงหาคม

  * ไม่รวมกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบัญชีที่รับโอนเงิน

  ตามข้อกำหนด ไม่มี

  * ปิดรับการแจ้งเปลี่ยนแปลงบัญชีสำหรับการโอนเงินแล้วเมื่อวันพุธ ที่ 2 สิงหาคม 2023

  ■ ครัวเรือนที่เข้าข่ายได้รับใบแจ้ง

  ครัวเรือนที่เคยได้รับเงินช่วยเหลือฉุกเฉินอันเนื่องมาจากการปรับราคาขึ้นสูงของค่าครองชีพ เช่น ค่าไฟฟ้า, ค่าแก๊ส, สินค้าอุปโภค ฯลฯ ของเมืองโอซาก้าในปี 2022 (50,000 เยน) และเป็นครัวเรือนที่ไม่ได้มีการย้ายที่อยู่ไปยังเขตเมืองอื่นตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2023 เป็นต้นไป ทางบัญชีที่เป็นชื่อของเจ้าของบ้าน

  ■ ขั้นตอนการรับเงินช่วยเหลือ

  ตามข้อกำหนดแล้วไม่ต้องดำเนินการสมัครใดๆ เงินช่วยเหลือจะถูกโอนเข้าไปยังบัญชีที่ระบุไว้ใน "ใบแจ้งเงินช่วยเหลือ" (บัญชีของเจ้าบ้าน)

 • ② ครัวเรือนที่ได้รับ "ใบยืนยัน" (ซองจดหมายสีเขียว)

  ครัวเรือนที่ได้รับ
  ระยะเวลาที่คาดว่าจะทำการจัดส่ง ระยะเวลาที่มอบเงินช่วยเหลือ ระยะเวลาในการตอบกลับ

  ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฏาคม 2023 เป็นต้นไป

  *การจัดส่งสิ้นสุดแล้ว

  ประมาณ 1 เดือนหลังจากที่ได้รับการตอบกลับ ไม่รวมกรณีที่ข้อมูลไม่ครบถ้วน

  ในช่วงแรกของการเปิดรับเอกสารอาจมีการตอบกลับเข้ามาเยอะมาก ดังนั้นอาจมีการขอขยายระยะเวลาเพิ่ม

  วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2023
  ยึดวันประทับตราไปรษณีย์

  ■ ครัวเรือนที่เข้าข่ายได้รับใบแจ้ง

  เป็นครัวเรือนที่นอกเหนือจากครัวเรือนที่เข้าข่ายได้รับใบแจ้งเงินช่วยเหลือและเป็นครัวเรือนที่ทางเมืองโอซาก้าได้ทำการตรวจสอบยืนยันแล้วว่าได้รับการยกเว้นภาษีท้องถิ่นอัตราคงที่ต่อหัวประจำปี 2023

  ■ ขั้นตอนการรับเงินช่วยเหลือ

  กรอกรายละเอียดที่จำเป็นซึ่งระบุไว้ในช่องยืนยันที่หน้าแรกของ "ใบยืนยัน" จากนั้นกรอกข้อมูลเลขที่บัญชีที่หน้าหลังของ "ใบยืนยัน" หรือแนบสำเนาเอกสารที่สามารถยืนยันเลขที่บัญชีสำหรับโอนเงินได้ ส่งกลับมายังหน่วยงานด้วยซองจดหมายที่แนบมาในซองสำหรับตอบกลับนี้

 • ③ ครัวเรือนที่จำเป็นต้องยื่น "ใบคำร้อง"

  ถึงแม้ว่าจะเข้าข่ายเป็นครัวเรือนที่จะได้รับเงินช่วยเหลือนี้ก็ตาม สำหรับครัวเรือนดังต่อไปนี้จำเป็นต้องยื่นใบคำร้อง

  ระยะเวลารับคำร้อง ระยะเวลาที่มอบเงินช่วยเหลือ ระยะเวลายื่นคำร้อง

  รับคำร้องวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฏาคม 2023

  ประมาณ 1 เดือนหลังจากยื่นคำร้อง ไม่รวมกรณีที่ข้อมูลไม่ครบถ้วน

  ในช่วงแรกของการเปิดรับเอกสารอาจมีการตอบกลับเข้ามาเยอะมาก ดังนั้นอาจมีการขอขยายระยะเวลาเพิ่ม

  วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2023
  ยึดวันประทับตราไปรษณีย์

  ■ ตัวอย่างของครัวเรือนที่จำเป็นต้องยื่นคำร้อง

  • ครัวเรือนที่ลี้ภัยเนื่องจากสาเหตุการใช้ความรุนแรงของคู่สมรสหรือจากบุคคลที่เป็นญาติแต่ไม่ใช่คู่สมรสและได้รับการยกเว้นภาษีท้องถิ่นพื้นฐานต่อหัวประจำปี 2023 ตามวันอ้างอิง (วันที่ 1 มิถุนายน 2023)

  ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2023 เป็นต้นไป วิธีการยื่นเอกสารจะมีการเปลี่ยนแปลง

  • ผู้ที่ถูกลบชื่อออกจากบัตรทะเบียนผู้อยู่อาศัยเมืองโอซาก้าตั้งแต่ก่อนวันอ้างอิง (วันที่ 1 มิถุนายน 2023) และเป็นครัวเรือนที่มีผู้ลงทะเบียนบัตรทะเบียนผู้อยู่อาศัยเมืองโอซาก้าใหม่หลังจากวันอ้างอิง (วันที่ 1 มิถุนายน 2023)
  • ผู้ที่ได้รับสถานภาพการพำนักใหม่หลังจากวันที่ 2 มกราคม 2023, จนถึงวันอ้างอิง (วันที่ 1 มิถุนายน 2023) หรือ ครัวเรือนที่มีการลงทะเบียนบัตรทะเบียนผู้อยู่อาศัยเมืองโอซาก้าใหม่

  ■ ขั้นตอนการยื่นคำร้อง

  ขอให้แนบเอกสารอื่นๆที่จำเป็นมาพร้อมกับใบคำร้อง ส่งกลับมายังหน่วยงานด้วยซองจดหมายที่แนบมาในซองสำหรับตอบกลับนี้

  ■ วิธีการรับใบคำร้อง

  สามารถสมัครผ่านคอลเซ็นเตอร์หรือแบบฟอร์มสอบถามบนเว็บไซต์นี้ นอกจากนี้ ยังสามารถยื่นสมัครได้ที่เคาเตอร์ติดต่อ ณ สำนักงานเขต

  ■ วันปิดรับแบบฟอร์มสมัคร

  การสมัครส่งผ่าน Call Center และแบบฟอร์มสอบถามบนเว็บไซต์นี้สิ้นสุดวันที่ 12 ตุลาคม (พฤหัสบดี)
  ชำระเงินได้ที่เคาน์เตอร์สวัสดิการสำนักงานเขต จนถึงเวลา 19.00 น. ของวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม

  ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2023 เป็นต้นไป วิธีการยื่นเอกสารจะมีการเปลี่ยนแปลง

  ท่านที่ลี้ภัยมาเนื่องจาก DV (ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว)

ติดต่อสอบถาม

Call Center เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เช่น ค่าไฟฟ้า, ค่าแก๊ส, สินค้าอุปโภค ฯลฯ ที่มีการปรับตัวขึ้นสูงของเมืองโอซาก้า

ทางเราได้จัดเตรียมทีม Call Center เพื่อตอบคำถามให้แก่ทุกท่าน
ในวันจันทร์หรือช่วงเช้าของแต่ละวัน อาจมีการติดต่อสอบถามเข้ามาเยอะ ส่งผลให้โทรติดได้ค่อนข้างยาก

0120-002-561(โทรฟรี)
06-6690-8515(สำหรับท่านที่ไม่สามารถใช้บริการหมายเลขโทรฟรีได้)

เวลาทำการ : วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น. - 20:00 น. เว้นวันหยุดราชการ
การสนับสนุนวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์สิ้นสุดลงในวันที่ 29 ตุลาคม

* ระวังกดเบอร์โทรศัพท์ผิด ขอให้ทำการตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ก่อนทำการโทรออกด้วย

FAX 06-6485-5699

ช่องติดต่อสอบถามเงินช่วยเหลือของที่ว่าการเขต

สิ้นสุดในวันที่ 20 ตุลาคม (วันศุกร์)
ระวังการแอบอ้างเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เช่น ค่าไฟฟ้า, ค่าแก๊ส, สินค้าบริโภค ฯลฯ ที่มีการปรับราคาขึ้นสูงของเมืองโอซาก้าด้วยการ
"หลอกให้โอนเงิน" หรือ "หลอกล้วงข้อมูลส่วนบุคคล"!

(เจ้าหน้าที่พนักงานจาก) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาครัฐจากส่วนกลาง ไม่ทำการติดต่อเพื่อขอให้ดำเนินการผ่าน ATM หรือโอนเงินสดเพื่อรับ "เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เช่น ค่าไฟฟ้า, ค่าแก๊ส, สินค้าบริโภค ฯลฯ ที่มีการปรับราคาขึ้นสูงของเมืองโอซาก้า" โดยเด็ดขาด

หากได้รับการติดต่อที่สงสัยหรือแจ้งว่าเป็นการติดต่อจาก (เจ้าหน้าที่พนักงานของ) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาครัฐจากส่วนกลาง ทั้งทาง โทรศัพท์หรือทางไปรษณีย์ไปยังที่พักหรือที่ทำงานของท่าน ขอให้แจ้งไปยังหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ท่านอาศัยอยู่ หรือ ติดต่อไปยังสถานีตำรวจใกล้เคียง, สายด่วน (#9110) ของทางกรมตำรวจ

ToTop